Köpvillkor


KÖPVILLKOR

Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. 

För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer personuppgiftslagen (PUL). När du, som privatperson, anger dina uppgifter, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post till [email protected]
Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

Betalning och Leverans

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår det vilka betalningssätt som finns, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller. Leverans kommer att ske snarast såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre.

Utöver priset kan tillkomma kostnader för frakt. Dessa finns i så fall angivna i webbutikens kassa. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet vill det klart framgå under beställningsprocessen.

I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej leveransbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa en annan, likvärdig vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs att faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser på din begäran kan medföra ytterligare fraktkostnader för dig.

När du gör din beställning framgår det i kassan vilka leveranssätt som finns. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt, är den inte korrekt kan vi då komma att debitera dig en skälig summa för de kostnader detta åsamkar oss. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso. Vilket medför ytterligare fraktkostnader för dig.

Vi skickar endast faktura i PDF format via mejl. Alternativt via brev. Om andra alternativ önskas hänvisar vi till våra övriga betalningsmetoder som finns i kassan.

Kompensation för försenad leverans orsakad av fraktbolaget ges först om frakttiden överstiger 30 dagar enligt gällande fraktbestämmelser från respektive fraktbolag. 

Outhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss. Du kommer då att debiteras för returfrakt samt DHLs avgift för 5 dagars lagerhållning.
Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats dvs faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har dock ingen ångerrätt om du beställt en vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Observera att det enligt lag är du som ska betala för returfraktkostnaderna och enligt lag kan komma att betala för en varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du meddela oss detta via fliken ”Kontakt” eller med e-post till [email protected]
Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt meddelande, varefter vi tar ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog meddelandet om ångerrätt.

Tjänster: Om du beställt en tjänst börjar ångerfristen löpa den dagen, vi bekräftade din beställning. Om du samtyckt till att en tjänst börjar utföras och denna har slutförts, kan du inte ångra dig, om du dessförinnan gått med på att avstå från ångerrätten. Du har heller inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjats, och tjänsten på grund av sin beskaffenhet kan inte återlämnas, eller om förseglingen brutits.

För varor som köpts i vår fyndhörna eller som specialbeställs, gäller ej ånger/returrätt.

Reklamationer och återköp i vissa fall

Om du som privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse. Garantitiden är normalt 1 år.

Om du som företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.

Du ska i så fall reklamera via vår hemsida genom att meddela oss detta via fliken ”Kontakt” eller med e-post till [email protected]

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

För skada som uppkommit under transport, skall denna anmälas senast 5 arbetsdagar efter det att du mottagit den skadade försändelsen.

Tryckfel mm.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörandet av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Behandling av personuppgifter

Vi stöder vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter på avtal.
Avtal anses gällande så länge du som kund väljer att ha dina uppgifter på "Mina sidor" registrerade hos oss
eller längst 7år efter din sista inloggning på "Mina sidor".

Tillgång till lagrade personuppgifter: Du får vid förfrågan tillgång till de personuppgifter vi har lagrade om dig. Denna information skickas då med brev till din bokförda adress.

Rättning av personuppgifter: Du kan själv i webbutiken på ”Mina sidor” eller på begäran få dina personuppgifter rättade.
Rättning görs snarast efter anmälan. 

Vid varje ny order som läggs av dig, kontrolleras om det förekommit några förändringar av dina uppgifter och i förekommande fall rättas dessa innan leveransen.

Radering av lagrade personuppgifter: Du får vid begäran de personuppgifter vi har lagrade på dig raderade. 

En personuppgift kopplad till en order, inköp, kvitto, faktura eller arkiverade dokument blir automatiskt raderad efter 7 år enligt bokföringslagen oavsett om du fortfarande är kund hos oss.

Personuppgifter raderas ur våra dataregister snarast vid begäran från dig. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar omedelbar borttagning av dina personuppgifter eller delar av dem. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning. I så fall sparas enbart de personuppgifter som vi är skyldiga att spara för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Synpunkter på vår hantering av personuppgifter: Lämnas till oss eller direkt till Integritetsskyddsmyndigheten.

(Tillsynsmyndighet).


POLICY OCH COOKIES

Integritetspolicy

I Integritetspolicyn beskrivs hur vi behandlar personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvarig och hur dina rättigheter och integritet skyddas.

1. Insamling av information

De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

Vårt enda syfte med att samla in och spara informationen är att kunna ge dig optimal service.

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp, och när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar de uppgifter du själv skrivit in i din kundprofil ”Mina Sidor”.

Vi lagrar inte bankkonto, eller kreditkortsnummer. Vi lagrar heller inte datorers IP adresser i vårt system eller på vår webbserver.
I webbutiken lagras endast ett anonymiserat IP-nummer.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, dock inte din IP-adress utan endast ett anonymiserat IP-nummer, och därutöver endast uppgifter om programvara, hårdvara och den begärda sidan.

2. Användning av information  

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Skicka information och uppdateringar som angår din beställning.

  • Förbättra vår hemsida

  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp

  • Kontakta dig via e-post

  • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning

3. E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka din beställning.

4. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

5. Informationsskydd

Datasäkerheten säkerställs med bland annat, brandväggar, kryptering och hashfunktioner. Användares lösenord lagras aldrig i klartext utan skyddas av starka hashfunktioner, vilket säkerställer att lösenord inte kan läcka ut.

Trafiken till och från e-handelsplattformen krypteras med hjälp av industristandarden TLS och starka kryptologiska algoritmer. I princip samtliga butiker krypterar all trafik**. Detta säkerställer att information (som personuppgifter) inte kan avläsas eller manipuleras av obehöriga.

Vi övervakar ett flertal säkerhetsforum för att direkt upptäcka om nya säkerhetshot offentliggörs. Alla servrar uppdateras löpande, alternativt omedelbart när en sårbarhet upptäcks och det finns en rimlig möjlighet, tidsmässigt och tekniskt, att åtgärda sårbarheten.

E-post kontrolleras automatiskt för virus och servrar övervakas för att upptäcka obehöriga processer och misstänkt aktivitet.

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.

Alla lagringsenheter som har hanterat personuppgifter skrivs över med nollor när de tas ur drift för att säkerställa att data inte kan återställas.

6. Dataintrång / personuppgiftsincident

Om, mot all förmodan, ett allvarligt dataintrång eller en personuppgiftsincident skulle inträffa så meddelar vi snarast möjligast samtliga berörda kunder samt Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar.

7. Använder vi oss av cookies?

Ja.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.

En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren och identifierar återkommande besökare.

Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg, eller om du är inloggad på Mina sidor.

Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera session cookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats.

Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande.

Vid besök på vår webbplats sker ingen registrering av din IP-adress utan det skapas endast ett anonymiserat IP-nummer för mätning av besöksfrekvens.

8. Avsluta prenumeration

Om du själv valt att du vill ta dela av våra nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. och inte inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande eller kontakta vår kundtjänst så hjälper vi till att avsluta denna prenumeration.

9. Avregistrera dina uppgifter

Om du vill att alla dina uppgifter skall bli borttagna ur våra register så kontakta vår kundtjänst så ser de till att detta snarast sker. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar omedelbar borttagning av dina personuppgifter eller delar av dem. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttlagstiftning. I så fall sparas enbart de personuppgifter som vi är skyldiga att spara för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

10. Samtycke

Genom att använda våra tjänster godkänner du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

11. Behandling av personuppgifter

Vi stöder vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter på avtal.  Avtal sluts vanligen genom att du själv registrerar de uppgifter de själv vill via sin egen inloggning i webbutiken ”Min Profil” eller väljer att vi registrerar dessa uppgifter till dig efter din begäran att bli kund hos oss.

Gällande dina kunduppgifter, anses avtal gällande så länge du själv väljer att ha dessa uppgifter registrerade hos oss på "Mina sidor" eller längst 7 år efter din sista inloggning på ”Mina sidor”.

Tillgång till lagrade personuppgifter: Du får vid förfrågan tillgång till de personuppgifter vi har lagrade om dig. Denna information skickas då med brev till din bokförda adress.

Rättning av personuppgifter: Du kan själv i webbutiken på ”Mina sidor” eller på begäran få dina personuppgifter rättade.
Rättning görs snarast efter begäran. 

Vid varje ny order som läggs av dig, kontrolleras om det förekommit några förändringar av dina uppgifter och i förekommande fall rättas dessa i våra register innan leveransen.

Radering av lagrade personuppgifter: Du får vid begäran de personuppgifter vi har lagrade på dig raderade. 

En personuppgift kopplad till en order, inköp, kvitto, faktura eller arkiverade dokument blir automatiskt raderad efter 7 år enligt bokföringslagen oavsett om du fortfarande kvarstår som kund.

Personuppgifter raderas ur våra dataregister snarast vid begäran från dig. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar omedelbar borttagning av dina personuppgifter eller delar av dem. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning. I så fall sparas enbart de personuppgifter som vi är skyldiga att spara för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Synpunkter på vår hantering av personuppgifter kan lämnas till oss eller direkt till Integritetsskyddsmyndigheten.  

(Tillsynsmyndighet)